AİMSAD Dergisi - Sayı 35 (Mart-Nisan)

Dünya Turu 120 AİM SAD DERGİSİ Mart - Nisan 2021 cüğü tüm banknotlarda üç abece ile de yer alacak. Yunanistan örneğinde olduğu gibi, Bulgaristan’da basılacak olan madeni paraların arka yüzle- rinde Kiril abecesi ile Euro yazacak. Tüm ülkelerde basılan madeni para- ların ön yüzleri, eskisi gibi olacak. Yabancı sermayenin gözdesi Liberal ve dışa açık bir ekonomi anla- yışı ile hareket eden Bulgaristan, yine de kişi başı sekiz bin dolar civarın- daki yıllık ortalama gelirle, 2007’de üye olduğu AB ülkeleri içerisinde en yoksul ülke konumunda. Ülke- nin Türkiye ile ithalat ve ihracat bağı bulunuyor. Düşük vergi oranları ve bürokratik kolaylıklar ile iş dünyası- nın dikkatini çeken Bulgaristan, Bal- kanların yükselen yıldızı olarak tercih ediliyor. Yabancı sermayenin gözdesi olan ülkede, Bulgar firmalar da dün- ya pazarına art arda açılmaya devam ediyor. Sanayi gelişme sürecinde Ülke ekonomisi büyük oranda hiz- met sektörüne dayalı ve istihdamın ve milli gelirin üçte ikisi bu alandan karşılanıyor. Sanayi sektörü yeterli kapasite, teçhizat ve donanıma sahip değil. Ülke sanayisi daha çok doğal kaynaklara dayalı ve öne çıkan bir sa- nayi kolu bulunmuyor. Bulgaristan’ın başlıca ihracat kalemleri petrol yağla- rı, bakır, ilaç, buğday, elektrik enerjisi, ayçiçeği tohumu, izole tel ve kablo- lar, elektrikli makine yedek parçaları, demir-çelik tüp borular, biyodizel karışımlar, hazır giyim ve tütün. Baş- lıca ithalat kalemleri ise; petrol yağ ve gazları, bakır, ilaç, motorlu taşıtlar, telefon cihazları, izole tel ve kablolar, elektrik enerjisi, elektronik cihazlar, demir-çelik ve alüminyum olarak öne çıkıyor. Bulgaristan’ın, en önemli ti- cari ortağı ithalat ve ihracatta yüzde 15’e yaklaşan payı ile Almanya. Di- ğer önemli ticari ortaklar ise Türkiye, Rusya, İtalya, Romanya, Yunanistan, İspanya, Fransa ve Belçika. Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 85’i karşılanıyor Ülke toprakları iklim, su kaynakları ve yüzey şekilleri bakımından tarı- ma elverişli olmasına karşın tarım sektörü ülke ekonomisi bakımından hayati bir önemde değil. Tarımsal faaliyetin yaygın olduğu ülkede öne çıkan başlıca ürünler, ayçiçeği, buğ- day, arpa, tütün, şeker pancarı, sebze ve meyveler. Ancak Bulgaristan gül ve lavanta yetiştiriciliğinde dünyada önemli bir yere sahip. Bulgaristan’da bulunan Güller Vadisi’nde yetiştiri- len güller dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 85’ini karşılıyor. Eşsiz koku- suyla Bulgar güllerinden elde edilen gül yağı dünya parfüm piyasasında çok önemli bir bileşen olarak tercih ediliyor. En önemli transit geçiş hattı Türkiye Bulgaristan’ın en önemli beş ticari partnerinden birisi olarak öne çıkıyor. Özellikle Bulgaristan’ın Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olması sebebiyle Bulgaristan Türkiye için stratejik bir öneme sahip. Aynı şekilde Türkiye de Bulgaristan’ın Orta Doğu’ya, Doğu’ya ve Kafkas- lara açılan en önemli sınır komşusu. Dolayısıyla iki ülke arasında ticaret hacmi gün geçtikçe güçlenerek ar- tıyor. En önemli transit geçiş hat- tında olan Bulgaristan ve Türkiye arasında ticaret hacmi 2017 yılında ilk kez beş milyar seviyesini aştı. Bu tarihten itibaren de rakamlar artarak devam ediyor. Türkiye’den Bulga- ristan’a ihraç edilen başlıca ürünler mensucat ürünleri, bakır cevheri, binek otomobil ve motorlu taşıt- lar, demir-çelik, izole edilmiş teller, bakır teller, elektrik enerjisi, tekstil ürünleri ve hava araçları. Bulgaris- tan’dan ithal edilen başlıca ürünlerse petrol yağları, rafine edilmiş bakır ve alaşımları, işlenmemiş kurşun ve çinko, izole tel ve kablolar ve ayçiçek tohumu. İthalat-ihracat ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye’nin Bulgaristan’da güçlü yatırımları da bulunuyor. Bu ya- tırımların toplam tutarı iki milyar doların üzerinde. Bulgaristan’da 1.500’ün üzerinde Türk şirketi, iki Türk sermayeli banka bulunuyor. Karşılıklı turist sayısında artış İki ülke arasındaki yakın ilişkiler tu- rizm sektörüne de yansıyor. Her iki ülkeden karşılıklı olarak turist sayısı Covid döneminde sekteye uğrasa da düzenli olarak artıyor. Özellikle kara yoluyla da kısa mesafede ulaşı- İthalatında Başlıca Ülkeler (2019) Ülke İthalat Tutarı (Bin Dolar) Almanya 4.611.374 Rusya 3.740.169 İtalya 2.851.616 Romanya 2.743.563 Türkiye 2.434.628 Kaynak: Trademap İhracatında Başlıca Ülkeler (2019) Ülke İhracat Tutarı (Bin Dolar) Almanya 5.017.790 Romanya 2.959.419 İtalya 2.494.795 Türkiye 2.443.580 Yunanistan 2.289.865 Kaynak: Trademap

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIwNDM4Nw==